Hur arbetar kvinnojouren?

Kvinnojouren Miranda har stödverksamhet för de som har blivit utsatta för våld i nära relation. Vi är tillgängliga på telefon på kontorstid och tar emot stödsamtal under dessa tider i den mån vi kan. Vi har också ett skyddat boende för de som behöver fly från sina hem. Vårt arbete är främst till för att tillgodose dessa kvinnors och deras barns behov av hjälp och stöd. Utöver det bedriver vi utåtriktad verksamhet, dels genom information i skolor och på arbetsplatser, men också på offentliga evenemang lokalt. Vi tar också emot studiebesök. 

Kvinnojouren har två anställda på heltid, en verksamhetsansvarig och en barn- och ungdomsansvarig. Utöver det har vi jourkvinnor som arbetar ideellt.

För dig som behöver stöd

Kvinnojouren Miranda finns här för dig som blivit utsatt för våld, oavsett vilken typ av våld det rör sig om. Det finns flera olika typer av våld: psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och hedersrelaterat. Ofta, men inte alltid, är kvinnor som lever med våld utsatta för flera av dessa typer av våld samtidigt. Du kan läsa mer om olika typer av våld längre ned på sidan

Vi tar också emot våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer och kvinnor som flyr med sina barn. Om du är i behov av stöd är det bästa att ringa oss. Vi som svarar är vana vid att möta kvinnor med olika typer av behov och vi lyssnar gärna på dig. Oavsett om du ringer för att prata eller för att du behöver mer konkret hjälp. Vill du så kan vi boka in ett möte hos oss på kontoret. Du som ringer får vara anonym om du vill och vi antecknar inget utan din tillåtelse. Enda undantaget är om det finns barn med i bilden som vi får kännedom om, vi rapporterar då det till socialtjänsten enligt 14 kapitlet, 1c § socialtjänstlagen. Att vi gör detta är för kvinnans och barnens rätt till stöd och hjälp, socialtjänsten behöver få kännedom om barnens situation för att kunna ta sitt ansvar och hjälpa mödrar och barn till det skydd de har rätt till. 

Ingen ska behöva utsättas för våld. Utsätts du för våld i hemmet har du rätt till skydd och hjälp. Ytterst ansvarig för att hjälpa våldsutsatta är socialtjänsten i hemkommunen, de kan hjälpa dig till ett skyddat boende, som till exempel en kvinnojour. Du är varmt välkommen att ringa till oss för råd och stöd, vi kan också hjälpa dig att ta kontakt med socialtjänst om du behöver lämna ditt hem. Att lämna en våldsutövande partner är kvinnans eget val och inget kvinnojouren kommer att tvinga dig till, oavsett om och/eller när du fattar det beslutet finns vi här och lyssnar. 

Du kan också ringa till kommunens Frida-verksamhet0150-57526 eller 0150-57826. Kontakta annars Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50, den är öppen dygnet runt, för kvinnor utsatta för våld och hot. Vid akut behov ringer du 112.
Söker du kontakt med en annan kvinnojour hittar du fler här: unizon.se/hitta-jour

Att ta med när du flyr

Vid behov av flykt
Om du behöver lämna ditt hem och har möjlighet att förbereda dig innan så kan du få hjälp att planera detta tillsammans med kvinnojour eller socialtjänst, vad du behöver tänka på och hur ni på säkraste sätt tar er iväg. Socialtjänsten brukar ofta kunna hjälpa dig att planera dagen för flykten och hämta upp dig och dina barn på annan plats än hemmet. För att få den hjälpen behöver du kontakta socialtjänsten på din kommun och berätta om din situation. Här följer en lista på saker som kan vara bra att ta med i packningen.

Packa en väska med:

  • Identitetshandlingar, som pass, id-kort, uppehållstillståndskort eller körkort. 
  • Bankkort, kreditkort, bankdosa. Har du gemensamt konto med din partner, om det är möjligt så se till att ta ut kontanter innan du lämnar din hemort, så att inte senare uttag kan spåras av partnern. 
  • Andra värdehandlingar som försäkringsbrev, hyreskontrakt, anställningsavtal, skillsmässodokument m.m.

Andra viktiga saker att ta med:

  • Mediciner och recept
  • Nycklar till hem, bil m.m. 
  • Glasögon, linser, tandställning, andra hjälpmedel
  • Foton och andra saker som betyder mycket för dig och/eller barnen, till exempel gosedjur eller favoritleksak
  • Klädombyte
  • Viktiga adresser och telefonnummer, t.ex. till barnens förskola eller skola

Barnen

Barn som upplever våld kan göra det på olika sätt, genom hörsel, syn och andra intryck. Barn vet oftast mycket mer om våldssituationen än vad de vuxna anar och behöver hjälp och stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. Det viktigaste är såklart att den våldsamma och hotfulla situationen upphör och att barnen får komma i säkerhet. 

Mirandas barnverksamhets främsta uppgift är att se till att barnen känner sig trygga och är fria från våld. När barnen känner sig trygga har de möjlighet att få enskilda samtal kring det våld de upplevt.

Miranda arbetar för att minska känslorna av skuld och skam som barn ofta känner när de upplevt våld. Vi arbetar för att ge barnen insikt i att de inte är ansvariga för att deras mamma eller syskon blivit utsatta för våld. Kvinnojouren arbetar för att avlasta barnen och få dem att se och känna att de är värdefulla. Målet är att barnens liv i största mån ska kunna fortsätta som vanligt, kvinnojouren kan hjälpa till med många praktiska frågor såsom skola, förskola och aktiviteter. Genom samverkan med olika myndigheter kan kvinnojouren hjälpa mammorna och barnen att få den hjälp som de har rätt till.

Vårdnad, boende och umgänge

Många kvinnor som flyr från en misshandlande man till en kvinnojour har sina barn med sig. Barnen har ofta upplevt pappas våld och behöver stöd utifrån sina egna erfarenheter och behov.

Umgänge när barn bor på kvinnojour
Många mammor som bor på skyddat boende är oroliga över att lämna ut sina barn till pappan, om han också är den som utövat våldet. Det går inte att ge ett generellt svar på om det är nödvändigt eller inte, utan varje fall måste bedömas individuellt utifrån de olika förutsättningar som finns.

Å ena sidan har du som mamma en skyldighet att ta hand om ditt barn och skydda det från faror. Om det finns en risk för att barnet ska fara illa hos pappan torde det vara förenat med barnets bästa att neka honom att träffa barnet. Om pappan till exempel har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk, om han har slagit barnet eller om barnet har upplevt våld mot mamman torde det vara olämpligt att lämna barnet till honom. Ett viktigt argument mot att lämna ut barnet är om det finns risk för att pappan kan förmå barnet att röja mammans och deras egen skyddade adress. Det kan alltså finnas många anledningar till att neka pappan att träffa barnet.

Å andra sidan är det mycket vanligt att det inte finns något bevis på att pappan har missbruksproblem eller att han har utövat våld. Om det, genom socialtjänstens utredningar eller på annat sätt, visar sig att fadern är lämplig som vårdnads-, boende och/eller umgängesförälder kan det faktum att kvinnan har nekat honom umgänge hållas emot henne. Domstolen kan då i värsta fall anse att det är förenat med barnets bästa att pappan får vårdnaden eller omfattade umgänge, därför att mamman ställer sig negativ till att barnet får en nära och god kontakt med pappan.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har pappan lika stor rätt att hämta barnet på förskolan eller skolan som mamman har. Om mamman bedömer att det verkligen finns en risk för att pappan hämtar barnet och att det finns en risk för att barnet då far illa måste hon se till att barnet inte går till förskolan eller skolan. Pappan har ju också, precis som mamman, rätt att ta med sig barnet hem till sig och hålla det utom räckhåll för mamman.

Om kvinnan tar sin tillflykt till en kvinnojour eller likande boende blir socialtjänsten inblandad och kvinnan kan, förhoppningsvis, få hjälp att kommunicera med mannen genom en socialsekreterare. Allt fler kommuner skapar enheter som är mycket duktiga på att stötta kvinnor och barn i situationer som dessa. Om kvinnan genom socialtjänsten eller på annat sätt inte kan komma överens med pappan om hur han ska träffa eller inte träffa barnet är det sista alternativet att stämma mannen och låta domstolen avgöra frågan.

Det kan ofta vara bra att inte vänta för länge med att inleda rättsliga processer, dels för att det oftast tar flera månader innan man får ett interimistiskt beslut, dels för att visa tingsrätten att man gör vad man kan för att försöka lösa problemen och därmed tar sitt ansvar för att barnet inte ska behöva träffa sin pappa.

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Barbro Sjöqvist Advokatbyrå.
Texten är från unizon.se, 17 juli 2017

För socialtjänst

Som socialtjänst som önskar placera kvinnor med eventuella barn hos oss är det välkommet att ringa. Vi kan då svara på om det finns plats för en placering hos oss. Vi kan inte ta emot alla som behöver placeras, men tveka inte att ringa oss för att rådgöra kring vad vi kan erbjuda! Är det inom Katrineholms eller Vingåkers kommun kan vi erbjuda stödsamtal för kvinnor i vår öppna mottagning. 

Vi erbjuder boende på hemlig adress, stödsamtal, hjälp vid kontakt med myndigheter, medföljande till rättegångar, personlarm, riskbedömningar m.m. 

Även för de våldsutsatta barnen som placeras erbjuder vi olika former av stödsamtal vid behov.

Vi genomför riskbedömning enligt de evidensbaserade metoderna SARA och PATRIARK. 

Välkomna att ringa till oss på 0150-780 44 för mer information och eventuell placering.